Bakgrunn for endringene

NIF vil ikke godkjenne vedtektene til ASL slik de er i dag. For å få dem godkjent må vedtektene endres slik at de er i overenstemmelse med NIFs Lovnorm.

Endringer/ tilføyelser er markert i kursiv. Har endret årsmøte i NIFs lovnorm til generalforsamling og gjort noen mindre språklige endringer slik at ordlyden blir lik med resten av vedtektene.

 

Kapittel 1. Om lagets navn formål mv.

 • 1. Navn

Lagets navn er ”Akademisk Skytterlag”.

 • 2. Formål

Lagets formål er:

 • Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
 • Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
 • Å organisere studentene og andre akademikeres interesse for skytesporten.
 • Riflegruppens formål er å fremme praktisk skyteferdighet innen det norske folk og derved dyktiggjøre det for landets forsvar. Iht. Lov for Det frivillige skyttervesen § 1-1.

Endring kapittel II.

 • 4 Om hvem som kan bli medlem

(1) Alle som aksepterer lagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF og DFS.

(2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt.

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

(4) Medlemmet plikter å overholde DFS, NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak.

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6)Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 

(7) Idrettslaget skal føre medlemslister.

(8) Idrettslaget plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret

For medlemskap i riflegruppen gjelder §1-4 i grunnreglene til DFS. Personer som ikke er norske statsborgere kan opptas som assosierte medlemmer.

 

 • 5 Om aktive og passive medlemmer (Strykes?)

Medlemmene er aktive eller passive

I riflegruppen er:

 1. Aktive medlemmer – de som i årets løp har avgitt minst 30 bokførte Skudd.
 2. Passive medlemmer – de som ikke har skutt de nevnte 30 skudd, eller de som ikke erklærer laget som sitt hjemmeskytterlag.

I sportsskyttergruppen er:

 1. Aktive medlemmer – de som i løpet av året har deltatt i en konkurranse godkjent av Norges Skytterforbund, eller de som har deltatt på minst tre av lagets treninger.
 2. De øvrige medlemmene er passive.

Blir det opprettet flere grupper i henhold til §3, fastsetter generalforsamlingen samtidig bestemmelser for aktivt og passivt medlemskap.

Foreslår å stryke dette kapittelet, det har ingen hensikt å dele inn medlemmene i aktiv/passiv. Det er heller ikke noe videre i vedtektene hvor denne inndelingen har noen funksjon. Har man betalt kontingent er man medlem i laget.

 

 • 6 Om medlemmers plikter (Ingen endringer)
 1. Medlemmer plikter å overholde NIFs, DFS’, tilsluttede organisasjonsledds og lagets regelverk og vedtak.
  2. Medlemmene er forpliktet til å følge regler og bestemmelser som gjelder for de baner og lokaler hvor laget driver sin virksomhet.
  3. Medlemmene skal behandle lagets eiendeler med den største forsiktighet. I tilfelle det oppstår skade på lagets materiell eller på materiell tilhørende utleier eller leier av de skytebaner eller andre lokaler som laget disponerer eller bruker, skal dette straks meldes til styret.

 

 • 7 Om kontigenten

Lagets kontingent fastsettes på generalforsamlingen. Andre avgifter/eiendeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. Den kan graderes etter fastsatte kriterier.

Det medlem som ikke har betalt kontingent for året innen utgangen av april måned, kan ikke før kontingenten er betalt benytte seg av de fordeler laget tilbyr, som f.eks. deltakelse på stevner arrangert av Det Frivillige Skyttervesen eller Norges Skytterforbund, eller kjøp av rimelig ammunisjon o.l.

Medlemmer som skylder kontingent etter purring for mer enn ett år mister sine rettigheter og kan av styret strykes som medlem av laget. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i laget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen som medlem før skyldig kontingent er betalt.

Livsvarig medlem blir den som betaler 10 – ti – ganger høyeste årskontingent og som har vært medlem i minst 5 år.

 

 • 8. Om innmelding og utmelding (ingen endring)

Innmelding i laget skjer til styret. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt

Kapittel III om lagets organer

Tatt inn kapittel 18 i NIFs lovnorm, det som er markert i kursiv er NIFs lovnorm. Punkt 4-7 er videreføring fra ASL vedtekter (Endret idrettslaget til laget og Årsmøtet til generalforsamlingen så språket stemmer overens med resten av reglementet.)

 

 • 9 Om styret

(1)Akademisk skytterlag ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.

 (2)Styret skal

 1. a) Iverksette generalforsamlingen og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
 2. b) Påse at lagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på generalforsamlingen eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at laget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
 3. c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
 4. d) Representere idrettslaget utad.
 5. e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.

(3) Styret skal holde møte når formannen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

(4) De av generalforsamlingen valgte oppmenn har rett og plikt til å møte i styremøter.

(5) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter til samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak.

(6) Laget forpliktes av formannen og ett styremedlem i felleskap (signatur). Kasserer har prokura. Lagets bankkonti disponeres av to personer i felleskap. (Har lagt inn forslag om å endre signaturretten fra formann og 3 styremedlemmer til formann og 1 styremedlem).

(7) Styremedlemmer og oppmenn kan unnslå seg gjenvalg for like lang tid som de har fungert i sine verv.

 

 • 10 Om generalforsamlingen

Generalforsamlingen er lagets øverste myndighet.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen januar måneds utgang. Generalforsamlingen innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eller på annen forsvarlig måte. Innkalling kan skje på lagets internettside.

Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret med minst 14 dagers varsel enten etter vedtak av generalforsamlingen, vedtak av lagets styre, vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd eller skriftlig krav fra 1/3 av lagets stemmeberettigete medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling varsles direkte til medlemmene eller på annen forsvarlig måte. Innkalling kan skje på lagets internettside.

Forslag som skal behandles på generalforsamlingen må være sendt til styret senest 2 uker før. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før generalforsamlingen avholdes. Generalforsamlingen kan kun behandle de saker som er angitt i innkallingen.

Alle lagets medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er vedtaksfør dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. § 9. Ved manglende vedtaksførhet kan det innkalles til generalforsamling på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

På generalforsamlingen kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

Generalforsamlingen skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent(er), samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle lagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle lagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta lagets budsjett
 9. Behandle lagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
 11. a) Formann og viseformann
 12. b) Formann for sportsskyttergruppen, riflegruppen, kasserer, sekretær og 2 øvrige styremedlemmer. Generalforsamlingen skal også velge en vararepresentant til styret. Styrets sammensetning kan endres av generalforsamlingen ved endringer i lagets organisasjonsplan.
 13. c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
 14. d) 2 revisorer
 15. e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd laget har representasjonsrett.
 16. f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste generalforsamling.
 17. g) Fire medlemmer til representantskapet

Formann og nestformann velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Dersom valget er skriftlig, avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

Ved valg/oppnevning av medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i laget skal det velges personer fra begge kjønn, og minst to fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn tre personer.

Vedtak på generalforsamling treffes ved alminnelig flertall, med mindre annet er bestemt.  Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan møte eller stemme ved fullmakt. Blanke stemmesedler teller ikke, og regnes for ikke avgitt. Formann, viseformann, og de i § 9, 2. og 3. ledd nevnte styremedlemmer velges enkeltvis.

Ved valg som foregår enkeltvis, skal det når en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som fikk flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Skal flere velges ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Det foretas bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemming anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekking.

For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIF-loven §§ 5 til 8.

 

 • 11 Om oppmennene (Ingen endringer)

Oppmennene for skytegruppene har det faglige ansvar for saker som gjelder deres grupper, og skal organisere skytingen så vel når det gjelder trening som konkurranser. Generalforsamlingen kan velge oppmann for enkelte områder innenfor de grener hvor laget driver sin virksomhet. Vedkommende oppmann får samme rettigheter og plikter som ledere for rifle- og sportsskyttergruppen, men blir ikke medlemmer av styret.

 

 • 12 Om gruppene Dette punktet bør gjennomgås i løpet av 2015, men ikke noe forslag til endring på dette punktet nå. Det bør lages en organisasjonsplan for Akademisk Skytterlag.

Lagets grupper kan, dersom medlemmer av gruppen finner det hensiktsmessig, velge eget gruppestyre.

Valg av gruppestyre foregår på et dertil innkalt årsmøte, som innkalles på samme måte som lagets generalforsamling, og avholdes på samme tid og sted.

Blir det valgt gruppestyre, gjelder reglene i § 11, første ledd for gruppens styre. Gruppestyrets medlemmer er, i den rekkefølge gruppestyret fastsetter det, varamedlem for gruppens formann som medlem av lagets styre. Oppmannen for vedkommende gruppe er selvskreven formann for gruppestyret.

Gruppens årsmøte kan vedta tilleggskontingent til særformål innen gruppen. Disse midler disponeres av gruppestyret. Tilleggskontingenten kan ikke overstige 20 prosent av lagets kontingent.

Vedtak av et gruppestyre eller en gruppes årsmøte eller andre lovlige innkalte møter i gruppen kan ikke være i strid med lagets vedtekter, eller vedtak truffet av lagets styre eller generalforsamling.

 

 • 13 Om representantskapet og dets sammensetning

Representantskapet må være underlagt generalforsamlingen, dvs. Generalforsamlingen må kunne oppheve eller endre sammensetningen av representantskapet. Ikke noe forslag til formulering på dette punktet, bør sees på i løpet av 2015.

Representantskapet består av:

 1. Æresmedlemmer
 2. Lagets fungerende formann og dets tidligere formenn.
 3. 4 medlemmer som ikke er medlemmer i styret, og som hvert år velges av generalforsamlingen.

Representantskapet velger selv sin ordfører og sin viseordfører. Innkallelse til møte foretas av ordføreren eller på hans vegne den fungerende formann. Møte bør holdes minst en gang hvert år. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede, hvorav minst 3 av de under a og b nevnte personer. I tilfelle stemmelikhet er ordførerens stemme utslagsgivende.

Representantskapet fører protokoll over sine forhandlinger.

 

 • 14 Om representantskapets virkeområde

Representantskapet skal bistå lagets styre med råd, slik at lagets formål kan bli oppfylt så vel på kort sikt som på lang sikt. Representantskapet kan ta opp enhver sak det mener er av betydning for laget. Representantskapet skal behandle enhver sak som blir forelagt det av styret.

Spesielt skal representantskapet:

 1. Forvalte og disponere lagets fond
 2. Sammen med lagets styre avgi innstilling om utnevnelse av æresmedlemmer, jfr. §16.
 3. Utdele hederstegn, jfr. §16.

 

Kapittel IV. Om utmerkelser, samt om straff og erstatning

 • 15. Æresmedlemmer (Ingen endringer)

Personer som på særdeles fremragende måte enten gjør seg skyldig i fortjeneste av laget, eller utmerker seg ved skyting, kan utnevnes til æresmedlemmer. Utnevnelsen foretas på generalforsamlingen etter innstilling fra styret og representantskapet.

 • 16. Hederstegn (Ingen endringer)

Laget kan utdele hederstegn. Utdelingen foretas av representantskapet, etter innstilling fra styret. Hederstegnets form og utseende fastsettes ved egne statutter.

 • 17. Overtredelser av vedtekter mv.

Den som overtrer lagets vedtekter eller bestemmelser fastsatt av styret, kan ilegges bøter på inntill ti ganger høyeste årskontingent. Boten fastsettes av styret.

Styrets avgjørelse kan uten oppsettende virkning bringes inn for generalforsamlingen.

For større forseelser kan vedkommende ekskluderes. Dette avgjøres av generalforsamling med alminnelig stemmeflertall etter innstilling fra styret. Styret kan for kortere eller lengre tid suspendere et medlem inntil generalforsamlingens avgjørelse kan innhentes.

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

Foreslås endret til:

For alminnelige disiplinærføyninger, sanksjoner etter kamp og konkurranseregler, straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

For trening og arrangementer i regi av riflegruppen gjelder DFS reglement, brudd på dette behandles etter lover for Det frivillige skyttervesen kap. 15 § 1-11.

 • 18 Erstatning

Den som volder skade som nevnt § 6, pkt. 2, kan av styret ilegges bot som fastsatt i § 17, og dertil pålegges å betale erstatning. Styrets avgjørelse kan bringes inn for generalforsamlingen.

Dette punktet må fjernes, ikke anledning til dette iht. NIF.

 • 19 Klage over styret og generalforsamlingens avgjørelse av straff og erstatning

Styret og generalforsamlings avgjørelse, etter bestemmelsene §17 og § 18, kan ikke bringes inn for domstolene.

Fjernes…

 

Kapittel V Om endring av vedtektene

 • 20 Endring av vedtektene

Endring av disse vedtekter kan bare foretas på den ordinære generalforsamling med 2/3 flertall av de fremmøtte. Forslag til endring av vedtektene skal være gjort tilgjengelig for medlemmene minst 14 dager før generalforsamlingen avholdes. Endring av vedtektene § 13 og § 14 kan bare endres med representantskapets samtykke. Siste setning strykes, generalforsamlingen er lagets høyeste myndighet.

Vedtak om oppløsning av laget må skje på to på hverandre følgende ordinære generalforsamlinger. I tilfelle oppløsning, tilfaller lagets eiendeler Norges Studentidrettsforbund og Norges Skytterforbund. Fordeling av formuen mellom de to organisasjoner skjer i forhold til antall studentmedlemmer og andre medlemmer på det tidspunkt den første generalforsamling som vedtok oppløsning, ble avholdt. Foreslår at dette punktet strykes og at man tar inn §22 fra NIFS lovnorm som § 21 i vedtektene til Akademisk Skytterlag.

 

 • 21 Oppløsning og konkurs

 

(1) Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært generalforsamling. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinær generalforsamling 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendringer, jf. § 20.

(3) Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sin ordinære generalforsamling til behandling av saken.

(4) Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og det mister således sitt medlemskap i NIF.