Vedtekter for Akademisk Skytterlag

stiftet 5. mai 1922

med gruppene

Akademisk Skytterlag / Riflegruppen
Akademisk Skytterlag / Sportsskyttergruppen (regulert i egne vedtekter)
Akademisk Skytterlag / Dynamiskgruppen

Kapittel I. Om lagets navn og formål mv.

§ 1. Navn

Lagets Navn er «Akademisk Skytterlag».

§ 2. Formål

Lagets formål er:

a. I samvirke med Det Frivillige Skyttervesen, Norges Skytterforbund og Dynamisk Sportsskyting Norge å fremhjelpe lysten til og ferdigheten i skyting blant norske studenter og gymnasiaster.

b. Å organisere studentene og andre akademikeres interesse for skytesporten.

§ 2a. Verdier

Aktiviteten skal bygge på NSFs og DFS’ verdier, herunder frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

§ 2b. Vedtektenes virkeområde

Disse vedtektene regulerer organisering av og medlemskap i Akademisk Skytterlag. Vedtektene omfatter ikke organisering av og medlemskap i de selvstendige subjektene Akademisk Skytterlag / Sportsskyttergruppen, Akademisk Skytterlag / Riflegruppen og Akademisk Skytterlag / Dynamiskgruppen når disse har egne vedtekter.

§ 3. Om lagets grupper og organisasjoner det skal være tilsluttet

Laget kan etter vedtak på generalforsamlingen opprette grupper for grener av skyttersporten, eller begrense lagets virksomhet til spesielle øvelser.

Laget har en gruppe for rifleskyting tilsluttet Det Frivillige Skyttervesen med betegnelsen «Akademisk Skytterlag / Riflegruppen», en gruppe for sportsskyting tilsluttet Norges Skytterforbund, med betegnelsen «Akademisk Skytterlag / Sportsskyttergruppen» og en gruppe for dynamisk sportsskyting tilknyttet Dynamisk Sportsskyting Norge med betegnelsen Akademisk skytterlag / Dynamiskgruppen.

Laget er gjennom sine grupper tilsluttet Det Frivillige Skyttervesen (DFS) , Norges Skytterforbund (NSF), Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN), samt Norges Studentidrettsforbund. Lagets medlemskap i disse organisasjonene omfatter de av lagets medlemmer som etter vedkommende organisasjons vedtekter skal være medlem.

Laget er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Oslo idrettskrets. I sitt virke innenfor NSF skal laget følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. Lagets virke innenfor NSF, herunder medlemmenes rettigheter og plikter, reguleres utelukkende av særskilte vedtekter som vedtas for Akademisk Skytterlag sportsskyttergruppen/NSF og som oppfyller NIFs lovnorm.

Laget er tilsluttet DFS gjennom Oslo Skyttersamlag. I sitt virke innenfor DFS skal laget følge de regler som til enhver tid er fastsatt slik de fremgår av den sist utgitte skytterbok.

Laget er tilsluttet DSSN. I sitt virke innenfor DSSN skal laget følge de regler som til enhver tid er fastsatt slik de fremgår av DSSNs regelverk og vedtak.

Laget skal være selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Kapittel II. Om medlemmene og deres rettigheter og plikter

§ 4. Om hvem som kan bli medlem

Som medlem kan opptas:

 1. Personer som har avlagt eksamen artium (eksamen ved høyeste trinn i den videregående skole) eller som er immatrikulert ved et universitet eller opptatt ved en høyskole.
 2. Elever i de tre siste år i den videregående skole kan opptas som medlemmer. De har samme rettigheter og plikter som de øvrige medlemmer, men har ikke stemmerett på generalforsamlinger.
 3. Andre personer som aksepterer lagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

Når det gjelder lagets DFS-tilknytning, kan personer som ikke er norske statsborgere opptas som assosierte medlemmer.

Når det gjelder lagets DSSN-tilknytning, kan personer som har bestått godkjenningskurs for dynamisk sportsskyting opptas i gruppen.

Ingen kan opptas som medlemmer med mindre forpliktelsen til andre idretts- og skytterlag er oppfylt.

Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller.

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dagen kontingenten er betalt.

Medlem som har tapt sitt medlemskap etter § 7 tredje ledd kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 5. Om aktive og passive medlemmer

Medlemmene er aktive eller passive

I riflegruppen er:

a. Aktive medlemmer – de som i årets løp har avgitt minst 30 bokførte Skudd.

b. Passive medlemmer – de som ikke har skutt de nevnte 30 skudd, eller de som ikke erklærer laget som sitt hjemmeskytterlag.

I sportsskyttergruppen er:

a. Aktive medlemmer – de som i løpet av året har deltatt i en konkurranse godkjent av Norges Skytterforbund, eller de som har deltatt på minst tre av lagets treninger.

b. De øvrige medlemmene er passive.

I dynamiskgruppen er:

a. Aktive medlemmer – de som har tatt sikkerhetskurs for skyting i regi av Dynamisk Sportsskyting Norge.

b. Passive medlemmer – de som har tatt sikkerhetskurs for skyting i Dynamisk Sportsskyting Norge men ikke erklærer laget som sin klubb.

Blir det opprettet flere grupper i henhold til §3, fastsetter generalforsamlingen samtidig bestemmelser for aktivt og passivt medlemskap.

§ 6. Om medlemmers plikter

1. Medlemmer plikter å overholde NIFs, DFS’, DSSNs, tilsluttede organisasjonsledds og lagets regelverk og vedtak.
2. Medlemmene er forpliktet til å følge regler og bestemmelser som gjelder for de baner og lokaler hvor laget driver sin virksomhet.
3. Medlemmene skal behandle lagets eiendeler med den største forsiktighet. I tilfelle det oppstår skade på lagets materiell eller på materiell tilhørende utleier eller leier av de skytebaner eller andre lokaler som laget disponerer eller bruker, skal dette straks meldes til styret.

§ 7. Om kontingent

Lagets kontingent fastsettes på generalforsamlingen. Den kan graderes etter fastsatte kriterier.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år mister sine rettigheter og kan av styret strykes som medlem av laget. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i laget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

Livsvarig medlem blir den som betaler 10 – ti – ganger høyeste årskontingent og som har vært medlem i minst 5 år.

§ 8. Om innmelding og utmelding

Innmelding i laget skjer til styret. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Kapittel III Om lagets organer

§ 9. Om styret

Styret velges av generalforsamlingen for ett år av gangen.

Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, leder for riflegruppen, leder for sportsskyttergruppen, leder for dynamiskgruppen og to styremedlemmer.

Oppretter generalforsamlingen flere grupper i henhold til § 3 andre ledd, blir lederen av gruppen medlem av styret.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Oppmenn har møte-  og talerett i styremøter.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. I tilfelle stemmelikhet, gjør styreleders stemme utslaget. Styret fører protokoll over sine forhandlinger.

Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak.

Laget forpliktes av styrelederen og 3 styremedlemmer i fellesskap (signatur). Kasserer og styreleder har prokura hver for seg. Lagets bankkonti disponeres av to personer i fellesskap.

Styret oppnevner ansvarlig for politiattestordningen.

§ 10. Om generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er lagets øverste myndighet.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen mars måneds utgang. Generalforsamlingen innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eller på annen forsvarlig måte. Innkalling kan skje på lagets internettside.

Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret med minst 14 dagers varsel enten etter vedtak av generalforsamlingen, vedtak av lagets styre, vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd eller skriftlig krav fra 1/3 av lagets stemmeberettigete medlemmer.

Forslag som skal behandles på generalforsamlingen må være sendt til styret senest 2 uker før. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før generalforsamlingen avholdes.

Alle lagets medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er vedtaksfør dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. § 9. Ved manglende vedtaksførhet kan det innkalles til generalforsamling på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

På generalforsamlingen kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

Generalforsamlingen skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent(er), samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle lagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle lagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta lagets budsjett
 9. Behandle lagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  • a) Styreleder og nestleder
  • b) Øvrige styremedlemmer iht. § 9
  • c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  • d) 2 revisorer
  • e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd laget har representasjonsrett.
  • f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
   • g) Fire medlemmer til representantskapet
   h) Oppmenn for skytegruppene iht. § 11

Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

Ved valg/oppnevning av medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i laget skal det velges personer fra begge kjønn, og minst to fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn tre personer.

Vedtak på generalforsamling treffes ved alminnelig flertall, med mindre annet er bestemt.  Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmesedler teller ikke, og regnes for ikke avgitt. Styreleder, nestleder, og de i § 9, 2. og 3. ledd nevnte styremedlemmer velges enkeltvis. Generalforsamlingen kan beslutte å velge alle eller enkelte verv samlet.

Ved valg som foregår enkeltvis, skal det når en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som fikk flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Skal flere velges ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Det foretas bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemming anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekking.

§ 11. Om skytelederene

Skytelederene for skytegruppene har det faglige ansvar for saker som gjelder deres grupper, og skal organisere skytingen så vel når det gjelder trening som konkurranser. Generalforsamlingen kan velge skyteleder for enkelte områder innenfor de grener hvor laget driver sin virksomhet. Vedkommende skyteleder får samme rettigheter og plikter som ledere for rifle- og sportsskyttergruppen, men blir ikke medlemmer av styret.

§ 12. Om gruppene

Lagets grupper kan, dersom medlemmer av gruppen finner det hensiktsmessig, velge eget gruppestyre.

Valg av gruppestyre foregår på et dertil innkalt årsmøte, som innkalles på samme måte som lagets generalforsamling, og avholdes på samme tid og sted.

Blir det valgt gruppestyre, gjelder reglene i § 11, første ledd for gruppens styre. Gruppestyrets medlemmer er, i den rekkefølge gruppestyret fastsetter det, varamedlem for gruppens leder som medlem av lagets styre.

Gruppens årsmøte kan vedta tilleggskontingent til særformål innen gruppen. Disse midler disponeres av gruppestyret. Tilleggskontingenten kan ikke overstige 20 prosent av lagets kontingent.

Vedtak av et gruppestyre eller en gruppes årsmøte eller andre lovlige innkalte møter i gruppen kan ikke være i strid med lagets vedtekter, eller vedtak truffet av lagets styre eller generalforsamling.

§ 13. Om representantskapet og dets sammensetning

Representantskapet består av:

a. Æresmedlemmer

b. Lagets fungerende formann og dets tidligere formenn.

c. 4 medlemmer som ikke er medlemmer i styret, og som hvert år velges av generalforsamlingen.

Representantskapet velger selv sin ordfører og sin viseordfører. Innkallelse til møte foretas av ordføreren eller på hans vegne den fungerende formann. Møte bør holdes minst en gang hvert år. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede, hvorav minst 3 av de under a og b nevnte personer. I tilfelle stemmelikhet er ordførerens stemme utslagsgivende.

Representantskapet fører protokoll over sine forhandlinger.

§ 14. Om representantskapets virkeområde

Representantskapet skal bistå lagets styre med råd, slik at lagets formål kan bli oppfylt så vel på kort sikt som på lang sikt. Representantskapet kan ta opp enhver sak det mener er av betydning for laget. Representantskapet skal behandle enhver sak som blir forelagt det av styret.

Spesielt skal representantskapet:

a. Forvalte og disponere lagets fond

b. Sammen med lagets styre avgi instilling om utnevnelse av æresmedlemmer, jfr. §16.

c. Utdele hederstegn, jfr. §16.

Kapittel IV. Om utmerkelser, samt om straff og erstatning mv.

§ 15. Æresmedlemmer

Personer som på særdeles fremragende måte enten gjør seg skyldig i fortjeneste av laget, eller utmerker seg ved skyting, kan utnevnes til æresmedlemmer. Utnevnelsen foretas på generalforsamlingen etter innstilling fra styret og representantskapet.

§ 16. Hederstegn

Laget kan utdele hederstegn. Utdelingen foretas av representantskapet, etter innstilling fra styret. Hederstegnets form og utseende fastsettes ved egne statutter.

§ 17. Overtredelse av vedtekter mv.

For større forseelser kan vedkommende ekskluderes. Dette avgjøres av generalforsamling med alminnelig stemmeflertall etter innstilling fra styret. Styret kan for kortere eller lengre tid suspendere et medlem inntil generalforsamlingens avgjørelse kan innhentes.

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

§ 18. Erstatning

Den som volder skade som nevnt § 6, pkt. 3, kan av styret pålegges å betale erstatning. Styrets avgjørelse kan bringes inn for generalforsamlingen.

Kapittel V Om endring av vedtektene

§ 19

Endring av disse vedtekter kan bare foretas på den ordinære generalforsamling med 2/3 flertall av de fremmøtte. Forslag til endring av vedtektene skal være gjort tilgjengelig for medlemmene minst 14 dager før generalforsamlingen avholdes. Endring av vedtektene § 13 og § 14 kan bare endres med representantskapets samtykke.

Vedtak om oppløsning av laget må skje på to på hverandre følgende ordinære generalforsamlinger. I tilfelle oppløsning, tilfaller lagets eiendeler Norges Studentidrettsforbund og Norges Skytterforbund. Fordeling av formuen mellom de to organisasjoner skjer i forhold til antall studentmedlemmer og andre medlemmer på det tidspunkt den første generalforsamling som vedtok oppløsning, ble avholdt.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 5. mai 1922. Endret på generalforsamling november 1925, 1. desember 1967, 29. november 1974, 8. november 1984, januar 1996, 27. november 2002, 28. februar 2013, 13. januar 2016 og 10. februar 2022.

Vedtekter for Akademisk Skytterlag sportsskyttergruppen/NSF

stiftet 29. november 1974

Vedtekter for Akademisk Skytterlag sportsskyttergruppen/NSF

Vedtatt på årsmøte 10.02.2022