Innkalling til Generalforsamling i Akademisk Skytterlag

Dato: 29.01.2014
Tid: 18.00-20.00
Sted: Helga Engs hus, Auditorium U35

Sakliste
1. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.

2. Valg av møteleder, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

3. Årsmelding for 2013.

4. Regnskap for 2013 og revisorberetning.

5. Innkomne saker (sendes til styret innen den 15. januar 2014).

6. Medlemskontingent.

7. Budsjett for 2014.

8. Valg:
a) Formann og viseformann
b) Øvrige styremedlemmer
c) Oppmenn
d) Representantskap
e) Revisorer

Fullstendig saksliste med innkomne saker publiseres på Akademisk Skytterlags hjemmeside den 22. januar 2014.

Etter at Generalforsamlingen er avholdt, blir det utdeling av premier for avholdte stevner i 2013.