Tirsdag 29. januar avholder laget generalforsamling. Sted: Universitetet på Blindern, Helga Engs hus, auditorium U35. Tid: Kl. 18:00.

Saksliste:

1        Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av protokoll

2        Godkjenning av innkalling

3        Årsberetning for 2012

4        Regnskap og revisorberetning

5        Vedtektsendringer (se nedenfor)

6        Medlemskontingent (styret foreslår ingen endringer)

7        Budsjett for 2013

8        Valg

a)      Styret

b)      Oppmenn

c)      Representantskapet

d)     Revisorer

NIF har kommet med en ny lovnorm som ASL som tilhørende Norges Skytterforbund plikter å følge og implementere i løpet av 2013. Lagets vedtekter er i det vesentlige i samsvar med lovnormen, men må endres på visse punkter. Bl.a. gjelder det at NIFs lover skal ha forrang foran lagets vedtekter ved motstrid, fristen for innkalling til generalforsamling, når på året generalforsamling skal avholdes, vedtaksførhet, visse rettigheter for overordnet organisasjonsledd og disiplinærforføyninger. Styret foreslår at vedtektene endres i samsvar med det som er påkrevd for at de ikke skal være i motstrid med lovnormen. Styret legger opp til at vedtektsendringer behandles på fortsettende generalforsamling som avholdes på NIH torsdag 28. februar kl. 20, dvs. rett etter trening. Utkast til vedtekter slik de ser ut med foreslåtte endringer legges ut på hjemmesiden minst 14 dager før det.