Akademisk Skytterlag kaller inn til fortsettende generalforsamling.

Dato: tirsdag 27. november 18:00

Klokkeslett: 18:00

Sted: Helga Engs hus, U35, Universitetet i Oslo, Blindern

Saksliste:

  1. Godkjenning av de stemmeberettigede.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  3. Valg av dirigent og referent.
  4. Valg av to personer til å underskrive protokollen.
  5. Behandling av lagets regnskap for 2017.
  6. Behandling av lagets budsjett for 2018.
  7. Valg av arbeidsgruppe til planlegging av ASL 100 års jubileum

Fortsettende generalforsamling ASL

Sak 1

Godkjenning av de stemmeberettigede.

Sak 2

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 3

Valg av dirigent og referent

Sak 4

Valg av to personer til å underskrive protokollen.

Sak 5

Behandling av lagets regnskap for 2017. Ved den ordinære generalforsamlingen var regnskapet ikke ferdigstilt og revisorbehandlet. Genreralforsamlingen besluttet derfor å utsette behandlingen av regnskapet for 2017 og budsjettet for 2018 til revisors beretning forelå.

Sak 6

Behandling av lagets budsjett for 2018.

Sak 7

Valg av arbeidsgruppe til planlegging av ASL 100 års jubileum
ASL fyller 100 år i 2022. En god jubileumsfeiring bør planlegges.
Det foreslås å opprette en arbeidsgruppe i styret som gjennomgår ASL sine historiske dokumenter både i fortid og nåtid, hvor målet er å feire ASL og designe en jubileumsbok. En slikt arbeid tar lang tid, og vi har god design- og journalistikk-kompetanse i det nårværende styret. Forslaget går ut på å opprette en frivillig arbeidsgruppe som planlegger og utformer en mal for dette arbeidet.

Sak 8

Eventuelt.

 

 

Etter GF avholder vi et kort styremøte.

Sakslisten til denne er:

– valg av ordstyrer og referent
– godkjenning av innkalling
– diskusjon ammoregnskap
– eventuelt.

Med vennlig hilsen,

Nadia Skauli, formann ASL